Пятница, 22.03.2019, 09:35
Приветствую Вас Гость | RSS

КурсОлька

Наша статистика

Умови виконання Дипломних робіт

заказать курсовую работу, заказать дипломную работу
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавської (технологічної, операторської) робочих функцій.

Вимогу до змісту дипломної роботи

Дипломна робота повинна мати обсяг 3,5-6,5 авторських аркушів (100-120 рукописних сторінок).
Робота виконується за тематикою завдань професійної діяльності за матеріалами підприємства обов'язково з використанням комп'ютерних технологій як інструменту дослідження, містить елементи наукової новизни.
Зміст
Зміст займає 1-2 сторінки. В ньому визначається структура роботи, назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок.
Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті.
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю). 
Такий перелік наводиться у випадку частого вживання малопоширених чи нових термінів, скорочень, умовних позначень тощо і подається у алфавітному порядку у вигляді скорочення, що зустрічаються у роботі, та розшифровування скорочення, наприклад: ВВП - внутрішній валовий продукт.
Вступ
У вступі (3-5 стор.) дається обґрунтування вибору теми, розкривається її наукове значення, визначаються науковці, які займались вивченням цієї проблеми, відзначаються суперечливі й невирішені питання теми, окремими пунктами визначаються: актуальність теми, об'єкт, предмет, мета, завдання і методи дослідження, наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, апробація її окремих положень.
Кожне із перелічених питань, які необхідно розглянути у вступі, виділяють курсивом, починаючи з абзаца.
Теоретико - методичний розділ
Складовими цього розділу повинні бути: огляд наукової та навчально-методичної літератури, періодичних видань за обраною темою, характеристика законодавчої та нормативно-довідкової бази з питань, що розглядаються. Критично висвітлюються існуючі погляди різних авторів на предмет дослідження. Загальна кількість опрацьованих літературних джерел за темою дослідження не повинна бути меншою 70. По тексту всієї роботи обов'язкові посилання на літературні джерела. Посилання на літературні джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера літературного джерела та номера сторінок, де студентом взята інформація, наприклад, [15,с.160]. В першому розділі необхідно у окремих параграфах розкрити теоретичні питання, що характеризують предмет та об'єкт дослідження, визначити особливості вивчення цієї проблеми у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Обов'язковим є дослідження результатів наукових досліджень, представлених у періодичних виданнях. Бажано, співставляючи точки зору науковців на питання, що розкриваються, узагальнити їх позиції та обґрунтувати підтримання позиції групи авторів або представити власну точку зору на вирішення проблеми. Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загального обсягу ДР. При написані цього і двох наступних розділів слід звернути увагу на збереження логічного зв'язку між ними і послідовністю переходу від одного розділу до іншого. Кожний із розділів повинен мати свої короткі висновки, які узагальнюють результати дослідження саме цього розділу. Наприклад, для першого розділу дається узагальнення одержаних результатів з дослідження проблеми, що розглядається із зазначенням визначених тенденцій та точок зору.
Аналітико - дослідницький розділ
У другому розділі визначаються проблеми, що існують у діяльності підприємства. Зміст цього розділу співпадає за змістом зі звітом з переддипломної практики. Студент виконує ґрунтовний аналіз діяльності підприємства, звертаючи особливу увагу на дослідження проблеми. Вихідними даними для аналізу є технічна, економічна, фінансова, адміністративна, організаційна та інша документація, що характеризує діяльність підприємства. Розділ має бути максимально насичений фактичною інформацією, яка оформлюється у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем, що відображають відповідні результати діяльності організації за останні 2-3 роки. Дані аналізу підтверджуються реальними даними статистичної та фінансової звітності, які виносяться у додатки. Обов'язково подається аналіз галузі, в якій працює підприємство, дається характеристика основних конкурентів, місце підприємства на ринку та аналіз основних показників у динаміці за 2-3 останні роки. В роботі необхідно зробити стратегічний аналіз галузі та діяльності підприємства, визначити ймовірні ризики та здійснити аналіз фінансового стану підприємства. Розділ завершується стислими висновками, в яких визначається місце підприємства на ринку товару, конкурентна позиція, ефективність діяльності та причини, що викликали управлінську проблему. Обсяг другого розділу має становити 30-35% від загального. Відповідно до теми дипломної роботи студент виконує економіко-математичну частину МКР, якщо вона відноситься до здійснення аналізу і покращує сприйняття основного матеріалу.
Проектно - рекомендаційний розділ
Завданням цього розділу є розроблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства та вирішення управлінської проблеми, яка визначена темою ДР, обґрунтування доцільності внесених пропозицій, розглядається вплив запропонованих заходів на результати діяльності підприємства ( зміна конкурентної позиції підприємства на ринку, підвищення ефективності його діяльності). Розрахункова частина розділу має містити обчислення показників економічної ефективності пропозицій. Необхідно сформулювати та обґрунтувати альтернативні варіанти вирішення поставленої проблеми, порівняти ефективність альтернативних варіантів вирішення управлінської проблеми та обрати кращий із них. Однією із ознак високої якості виконання ДР є застосування економіко-математичних при обґрунтуванні запропонованих заходів, наприклад, у вигляді графіку, прогнозу тощо. Розділ закінчується висновками, в яких зазначаються шляхи розв'язання управлінської проблеми, витрати на реалізацію заходів та ефективність їх впровадження. Обсяг третього розділу має становити не менше 30% від загального.
Висновки та пропозиції, додатки
Висновки є завершальною частиною ДР. Це стислий підсумок проведеного дослідження, де в узагальненому вигляді подаються одержані результати у відповідності до поставлених завдань. Текст висновків має підтвердити досягнення мети, поставленої при виконанні дипломної роботи, та можливість реалізації запропонованих заходів у діяльність підприємства, на матеріалах якого виконана дипломна робота. Обсяг висновків не повинен перевищувати 2-3 сторінки. У додатки виносяться вихідні матеріали написання роботи: статистична та фінансова звітність підприємства, схеми, дані до розрахунків та розрахунки допоміжного характеру, які займають більше 1 сторінки тощо.
Список використаної літератури
Список літературних джерел складається із джерел інформації, матеріали або окремі результати яких використовувались в роботі. До списку вносяться лише ті джерела, на які є посилання у тексті роботи. Список має складатись з 70-100 назв.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Текст. Текст роботи має бути надрукований через півтора інтервали на одному боці аркушу білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14пт. Розміри полів: верхнє і нижнє - 20мм, праве - 10мм, ліве - 25мм. Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки проставляється у правому верхньому куті. Нумерація починається з титульної сторінки. На титульній сторінці, завданні, анотаціях номер сторінки не ставиться. Вперше номер сторінки проставляється на змісті. Мова написання дипломної роботи - державна, стиль - науковий, чіткий без орфографічних і синтаксичних помилок. Робота повинна бути побудована - логічно. Вступ, кожний розділ, висновки та список використаної літератури починають з нової сторінки. Параграфи друкуються послідовно один за одним. Розділи і параграфи нумерують арабськими цифрами та друкують з абзацним відступом. Номер параграфу включає номер розділу і свій порядковий номер, відокремлені крапкою (1.2, 2.4…..). Заголовки основних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ….", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкують великими напівжирними літерами та розміщують посередині тексту, заголовки параграфів друкують маленькими напівжирними літерами (крім першої великої) та розміщують з абзацного відступу. В кінці назв розділів та підрозділів крапка не ставиться. 
Таблиці 
Таблиці розташовують після першого згадування у тексті, або на наступній сторінці. Назву друкують маленькими напівжирними (крім першої великої) та розміщують над таблицею посередині, а над назвою у правому куті пишуть слово таблиця та ставлять її номер (написання здійснюють курсивом). У назві таблиці не може бути присутнє слово "Аналіз". Таблиця повинна містити посилання на джерело інформації. Приклад оформлення таблиці:
Таблиця 3.5
Вплив запропонованих заходів на основні показники діяльності підприємства
 №п/п  Показники  Одиниці вимірювання  Базисний рік  Проектний рік  Відхилення
           
           

Джерело [2, с.6]
Нумерація стовбців здійснюється у разі, коли таблицю потрібно перенести на наступну сторінку. Якщо продовження таблиці переноситься на наступну сторінку, назву не переносять, а у правому куті друкують слова "Продовження табл.. …" і ставлять її номер, першим рядком у продовженій таблиці є номера стовбців. Обов'язково в таблиці мають бути зазначені одиниці вимірювання. Якщо всі одиниці вимірювання однакові, їх виносять у заголовок таблиці після назви і записують через кому. Таблиці нумерують послідовно у межах розділу. До номеру таблиці входить номер розділу та її особистий номер через крапку (1.2; 2.4; 3.5 ...). На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова "табл." та її номера. Якщо у тексті розміщені підряд дві таблиці, їх обов'язково повинен розділяти текст.
Ілюстрації
Ілюстрації (рисунки, схеми, діаграми…) розміщуються безпосередньо після тексту, де про них згадується, або на наступній сторінці. Слово "рисунок", його номер та назву подають після ілюстрації. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Якщо ілюстрація не вміщується на одному аркуші, її можна переносити. Тоді назву розміщують на першій сторінці, а на інших пишуть "Рис…, аркуш…". Рисунки нумерують послідовно у межах розділу. До номеру рисунку входить номер розділу та його особистий номер через крапку. Наприклад: Рис.2.1. Індекси цін на продукцію хлібопекарських підприємств.
Формули
Формули розташовуються безпосередньо після тексту, де вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче залишають не менше одного вільного рядка. Нумеруються формули арабськими цифрами. Номер складається із номера розділу та порядкового номеру формули, відокремлених крапкою. Номер ставиться в круглих дужках, праворуч на рівні формули. Пояснення символів, що входять до формули, якщо вони не пояснені в тексті, наводяться безпосередньо під формулою, в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу подають з нового рядка. Перший рядок починається без абзацу словом "де" без двокрапки. Формули, що подаються одна за одною відокремлюються комою.
Цитування та посилання на використанні джерела
При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали яких наводяться в роботі. Посилання даються одразу після закінчення цитати, або авторського визначення у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела. Наприклад: [7, c. 25].
Додатки
Додатки розміщують після висновків у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А за винятком літер Г,Е,З,И,І,Ї,Й,О,Ч,Ь. Допускається позначення літерами латинської абетки за винятком літер І,О. Кожний додаток починають з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому куті сторінки слова "Додаток". Додаток повинен мати заголовок, який друкують посередині сторінки з великої літери.
Список використаної літератури
Джерела в списку можна розміщувати в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами. Література в цьому разі подається у такій послідовності:
1) закони України;
2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;
3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською та російською мовами;
4) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами;
5) електронні джерела інформації.
Крім того список літератури можна подавати у порядку посилання на літературні джерела.

Имя:

E-mail:

Сообщение:

Наши контакты:


Copyright by Olga 2006 - 2014
Используются технологии uCoz